• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

15.10.2020

Praca przymusowa - publikacja

Praca przymusowa jest obecnie najczęstszą formą handlu ludźmi na świecie, także w krajach wysoko rozwiniętych, w tym w Polsce. Ofiarami przestępców padają nie tylko osoby pokrzywdzone, ale także przedsiębiorstwa, które często nieświadome praktyk swoich dostawców, tracą reputację i kontrakty. Pomimo rosnących standardów polskiego rynku pracy, dostrzegane są działania o znamionach pracy przymusowej. Od kilku lat systematycznie rośnie w naszym kraju liczba wykrytych przypadków tego zjawiska. Świadomość społeczna tego problemu jest o wiele niższa niż jego skala.


Dlatego Państwowa Inspekcja Pracy włączyła się w działania mające przeciwdziałać temu zjawisku i jest współautorem opublikowanego w dniu 8 października 2020 r. poradnika pt. „Praca przymusowa: Poradnik jak ją rozpoznać i jej przeciwdziałać”.


Dzięki zawartym w nim narzędziom i praktycznym wskazówkom, takim jak narzędzia do wstępnej oceny ryzyka wystąpienia pracy przymusowej, ankiety dla pracowników, ulotki informacyjne, listy pytań kontrolnych, przykładowe klauzule umowne mające akceptację UODO i wskazówki dotyczące prowadzenia audytów, podręcznik będzie przydatny zarówno dla firm jak i innych podmiotów chcących uchronić się przez materializacją ryzyka pracy przymusowej, a tym samym przed kosztami utraty reputacji i kontraktów. Ułatwi też wprowadzenie konkretnych procedur z zakresu przeciwdziałania pracy przymusowej, które często są warunkiem współpracy z dużymi zagranicznymi firmami oraz pomoże wykryć ewentualne przypadki pracy przymusowej i podjąć właściwe kroki w takiej sytuacji.


Publikacja została przygotowana przez interdyscyplinarny zespół ekspertów i praktyków Grupy Roboczej ds. relacji z osobami świadczącymi pracę działającej przy Zespole ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw – organie pomocniczym Minister Funduszy i Polityki Regionalnej. W skład grupy roboczej weszli przedstawiciele zarówno administracji publicznej, firm i organizacji je zrzeszających, jak i organizacji pozarządowych, związków zawodowych oraz przedstawiciele świata nauki. Koordynatorem prac był Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu. Publikacja zostanie zaprezentowana 8 października 2020 r. podczas ósmej edycji Targów CSR. Pierwszy warsztat zaplanowano na 28 października 2020 r. 

 


GIP Przejdź do GIP