• RSS
  • Wersja tekstowa
20.06.2016

Bez etatu

Inspektor OIP w Opolu zakończył kontrolę w jednej z firm na terenie powiatu nyskiego. W zakładzie zajmującym się produkcją elementów dla branży kolejowej zatrudnionych na podstawie umowy o pracę było zaledwie dwóch kierowników. Pozostałe osoby zatrudnione zostały na podstawie umów cywilnoprawnych. Jednak jak wynika z ich zeznań praca ta nosiła cechy stosunku pracy wynikające z art. 22 §1 Kodeksu pracy. Osoby te wykonywały pracę określonego rodzaju, na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem, w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, za wynagrodzeniem. Co ważne osoby te wykonywały pracę w sposób ciągły, pod kierownictwem osób nadzorujących. Dodatkowo inspektor pracy ustalił, że pracodawca nierzetelnie prowadził ewidencję czasu pracy dla pracowników. Wykazywał jedynie pracę w wymiarze 8 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku. Tymczasem według zeznań w charakterze świadków pracowników oraz zleceniobiorców potwierdzono, iż pracownicy świadczyli pracę w przedłużonym dobowym wymiarze czasu pracy a także w soboty. Po analizie listy płac IP wykazał, że pracownicy nie otrzymali jakichkolwiek premii bądź nagród a także nie wypłacano im wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Inspektor pracy stwierdził także szereg nieprawidłowości w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy, m.in. brak osłon na wykorzystywanych w produkcji maszynach. Po zakończeniu czynności kontrolnych inspektor pracy wystosował do pracodawcy wystąpienie z zawierające 7 wniosków (w tym o potwierdzenia zawarcia umów o pracę dla 4 osób świadczących pracę na podstawie umowy zlecenia) oraz nakaz zawierający 3 decyzje nakazowe. Inspektor Pracy ukarał pracodawcę mandatem za wykroczenia z technicznego bhp a także zatrudnianie osób na podstawie umów cywilnoprawnych podczas gdy powinien być zawarty stosunek pracy. Ponadto o stwierdzonych nieprawidłowościach poinformowano nadzór budowlany, UDT, ZUS, UKS. Ponadto zostało złożone zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa wynikające z art. 219 w zw. Z art. 271 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zmianami oraz z 2016r. poz. 189), przez pracodawcę w związku z możliwością naruszenia przepisów prawa o ubezpieczeniach społecznych, w ten sposób że zgłosił nieprawdziwe dane mające wpływ na prawo do świadczeń albo ich wysokość.


GIP Przejdź do GIP