• RSS
 • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

Formularze

 • Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu - formularz e-skargi / e-porady / e-wniosku

  Za pośrednictwem poniższego formularza można przesyłać zapytania prawne (poradnictwo), skargi, wnioski o kontrolę oraz inną korespondencję do OIP Opole.

  Pouczenie: Zgodnie z art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r., Nr 78, poz. 1071 z poźn. zm.) podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych. Oznacza to, że treść kierowanej do Państwowej Inspekcji Pracy korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie: 1)osoby, od której pochodzi (jej imienia i nazwiska), 2)adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy, nr domu i mieszkania) tej osoby, 3)przedmiotu sprawy, której dotyczy. Brak powyższych danych spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania.


  Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osób fizycznych

 • FORMULARZ KONTAKTOWY - zgłaszam chęć udziału w programie Zdobądź Dyplom PIP

  Zdobądź Dyplom PIP

GIP Przejdź do GIP