• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

27.09.2021

Kampania informacyjna Europejskiego Urzędu ds. Pracy pod nazwą „Prawa przez cały rok”

Europejski Urząd ds. Pracy (ELA) prowadzi kampanię informacyjną pod nazwą „Prawa przez cały rok”, która zwraca uwagę na potrzebę rozpowszechniania informacji nt. sprawiedliwych i bezpiecznych warunków pracy pracowników sezonowych, którzy zatrudniani są w krajach Unii Europejskiej.

Głównym celem projektu ELA jest promocja zarejestrowanej pracy sezonowej i zwalczanie pracy sezonowej niezadeklarowanej.

Działania w ramach kampanii koncentrują się przede wszystkim na: 

  1. zwiększeniu świadomości pracowników sezonowych nt. ich uprawnień, negatywnych skutków pracy nierejestrowanej, jak również możliwości zgłaszania pracy nierejestrowanej w celu uzyskania ochrony, dochodzenia swoich praw i przekształcenia w pracę zarejestrowaną;
  2. informowaniu pracowników sezonowych o zobowiązaniach ciążących na ich pracodawcach, związanych z zagwarantowaniem m.in.  bezpiecznych warunków pracy a także wspieraniu pracodawców w przestrzeganiu tych wymogów;
  3. uświadamianiu pracodawcom ich obowiązków w zakresie powierzania pracy legalnej oraz korzyści wynikających z powierzania pracy w sektorze formalnym, a także ryzyka,  jakie wiąże się z powierzaniem pracy nierejestrowanej;
  4. wspieraniu współpracy pomiędzy organami krajowymi i partnerami społecznymi w celu przekazania pracownikom sezonowym odpowiednich informacji na temat przepisów i uregulowań, dotyczących ich pracy, a także organizowaniu sieci pomocy, poradnictwa i doradztwa.
     GIP Przejdź do GIP