• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

19.05.2022

Podpisanie porozumienia pomiędzy Okręgowym Inspektoratem Pracy w Opolu a Politechniką Opolską.

Anna Kołodziej p.o. Okręgowy Inspektor Pracy oraz Marcin Lorenc Rektor Politechniki Opolskiej w dniu 19.05.2022 r. podpisali porozumienie w sprawie współdziałania w zakresie ochrony pracy i edukacji.

PIP19052022

W ramach podpisanego porozumienia współpraca odnosić się będzie w szczególności do: wykorzystania wyników działalności kontrolno-nadzorczej i prewencyjnej Państwowej Inspekcji Pracy w celach dydaktycznych Uczelni, wymiany informacji o zagrożeniach w procesach pracy występujących w zakładach pracy oraz podjętych działaniach mających na celu ich wyeliminowanie, podejmowania działań w celu podniesienia poziomu wiedzy w zakresie prawa pracy oraz przepisów BHP wśród studentów, pracowników i pracodawców, podejmowania wspólnych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych (organizacja sympozjów naukowe, konferencji, wykładów, szkoleń), współorganizowania konkursów oraz imprez edukacyjnych z zakresu objętego porozumienia.

PIP190520222
Współpracę nawiązano w celu pogłębienia wiedzy każdej osoby świadczącej pracę o jej prawach i instrumentach ochrony, opierając się na wspólnym pojmowaniu zadań w drodze edukacji prawnej, dotyczącej ochrony człowieka w środowisku pracy, dążąc do wymiany doświadczeń w tych obszarach.


GIP Przejdź do GIP