• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

20.03.2023

Podpisanie porozumienia pomiędzy Izbą Administracji Skarbowej w Opolu a Okręgowym Inspektoratem Pracy w Opolu

Anna Kołodziej p.o. Okręgowy Inspektor Pracy oraz Agnieszka Dornfeld-Kmak Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu w dniu 20.03.2023 r. podpisały porozumienie w sprawie współdziałania Izby Administracji Skarbowej w Opolu i Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu w obszarze nadzoru nad produktami wprowadzanymi na rynek Unii Europejskiej.

2
 

Zakres współdziałania polegać będzie w szczególności na:

  • wymianie informacji o naruszeniach prawa pozyskanych w toku realizowanych zadań ustawowych w obszarze nadzoru rynku,

  • organizowaniu wspólnych kontroli, doraźnej pomocy merytorycznej oraz wsparciu w toku prowadzonych czynności,

  • wspólnych działaniach mających na celu identyfikację problemów związanych z egzekwowaniem przepisów prawa, minimalizowaniu ryzyka wystąpienia nadużyć, zapobieganie i zwalczanie powstałych nadużyć,

  • udziale we wspólnych szkoleniach, warsztatach oraz spotkaniach mających na celu poszerzanie posiadanej wiedzy, podnoszenie standardów czynności kontrolnych i wymianę doświadczeń w obszarze nadzoru rynku,

  • wymianie materiałów o charakterze edukacyjno-poznawczym, interpretacji przepisów oraz innych zasobów i wiedzy mającej lub mogącej mieć znaczenie dla efektów wspólnie podejmowanych działań, czy zapewnienia jednolitego stosowania obowiązującego prawodawstwa,

  • organizowaniu akcji o charakterze medialnym, promocyjnym lub edukacyjnym, podnoszącym wiedzę społeczeństwa w zakresie zagrożeń występujących w obszarze nadzoru rynku,

  • współudziale w kampaniach informacyjnych, projektach dotyczących nadzoru rynku, inicjowanych przez przedsiębiorców, organizacje konsumenckie lub społeczne.

3
 GIP Przejdź do GIP