W związku z decyzją podjętą podczas 96 posiedzenia Międzyresortowej Komisji ds. Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy publikujemy komunikat Komisji Nr XIII w sprawie ustalonych w UUE wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego dla akrylonitrylu oraz dodania dla niego oznakowania „skóra”, wskazującego istotną drogę narażenia. Wartości te będą obligatoryjnie przyjmowane we wszystkich krajach UE po czterech latach od wejścia w życie dyrektywy zmieniającej dyrektywę 2004/37/WE.