• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

03.11.2020

XIII Komunikat Międzyresortowej Komisji ds. Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

W związku z decyzją podjętą podczas 96 posiedzenia Międzyresortowej Komisji ds. Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy publikujemy  komunikat Komisji Nr XIII w sprawie ustalonych w UUE wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego dla akrylonitrylu oraz dodania dla niego oznakowania „skóra”, wskazującego istotną drogę narażenia. Wartości te będą obligatoryjnie przyjmowane we wszystkich krajach UE po czterech latach od wejścia w życie dyrektywy zmieniającej dyrektywę 2004/37/WE.

Zapoznanie z Komunikatem pozwoli przedsiębiorcom na przygotowanie lub dostosowanie procesów pracy do wymienionych dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego dla osób pracujących przy produkcji i stosowaniu akrylonitrylu. Jest to szczególnie istotne w kontekście spełnienia europejskich wymagań prawnych przez polskich przedsiębiorców, w tym ograniczania stężeń substancji oraz mieszanin chemicznych występujących w środowisku pracy, a także dostosowania sposobów efektywnej ochrony pracowników przed zagrożeniami do nowych wartości granicznych.

Jednocześnie podmioty, w których w obszarze zastosowania zawodowego występują wskazane w komunikatach Komisji substancje i mieszaniny chemiczne mogą zgłaszać, w ustalony w komunikatach sposób, uwagi do treści proponowanych w Unii Europejskiej wartości normatywów higienicznych. Może to zostać uwzględnione w przyjmowaniu okresów przejściowych, umożliwiających sukcesywne dostosowanie w zakładach pracy poziomu stężeń danego czynnika szkodliwego do wymaganych wartości.


Pobierz


GIP Przejdź do GIP